Namdal Motorsportklubb jobber med konkrete planer for å anlegge ett "regionalt" motocrossanlegg i Raabakken Motorstadion. Med regionalt menes det her ett regionalt anlegg for Midtre Namdal etter Nord-Trøndelag idrettskrets sin regionsinndeling.

Arbeidet ble startet opp høsten 2011, og en egen banegruppe valgt i januar 2012. På samme medlemsmøte i Motocrossgruppa ble det vedtatt at det skulle jobbes mot ett anlegg som er godkjent som B-bane etter dagens regelverk i MX. Dette er en banekategori som skal kunne avholde løp i det regionale mesterskapet "MNMX" og NorgesCup.

Lykkes man med dette vil man kunne sitte med en bane som er minimum 1250 meter lang og 5 m bred på det smaleste. Banen skal ha en startflate med startgrind for 30 startende og komplett vanningsanlegg.

Motocrossgruppa i NMK Namdal registrer også i treningsøyemed at vi med dagens bane har en seriøs utfordring vedrørende dagens bane. Selve banetrase slik den er i dag er veldig godt egnet for de nest minste førerne (7-10 år), men er dårligere egnet for de aller minste (5-6 år) og de mellomste (11-13 år), samt at den er bortimot uegnet for klassene MX1, MX2 samt ATVcross.

Med en utbygging av en ny bane på nytt område ser vi for oss at vi skal kunne øke aktiviteten ytterligere, i og med at vi vil kunne få med flere av de mellom 14 – 19 år, samt også eldre førere. Leder i Motocrossgruppa har anslått at potensialet for aktive førere i Namdalen bør være ca 75 stykker. Vi vil i tillegg kunne be instruktører komme til Raabakken for å holde kurs i for eksempel kjøreteknikk og treningslære, noe som er utenkelig med standarden på dagens anlegg.

I tillegg skal en slik bane kunne brukes til flere aktiviteter, slik at man vil kunne oppnå bedre utnyttelse av anlegget, vinter som sommer. Det foreligger konkrete planer om å dimensjonere banen slik at man vil kunne få en treningsbane for Snøscootercross, samt at motocrosstraseen vil kunne brukes som del av en fremtidig Enduroløype. Dersom det vil være mulig etter at banen er bygd har vi også diskutert muligheten for å bruke deler av evt. ledig areal til Trial.